Sibiu recicleaza

Home » Ce putem face? » Despre deşeuri

Despre deşeuri

Definiţii

Deşeul este orice substanţă sau obiect pe care deţinătorul îl aruncă ori are intenţia sau obligaţia să îl arunce.

Deșeuri municipale sunt deșeurile menajere și alte tipuri de deșeuri, care prin natură sau compoziție sunt similare cu deșeurile menajere.

Deșeurile menajere sunt deșeurile provenite din activități casnice.

Deșeuri asimilabile celor menajere = deșeurile provenite din industrie, din comerț, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziție și proprietăți similare cu deșeurile menajere și care sunt colectate, transportate, prelucrate și depozitate împreună cu acestea.

Conform Listei Europene a deșeurilor (Decizia 2000/532/CE) și HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare, deșeurile sunt clasificate după sursa de generare și pot fi deșeuri periculoase și deșeuri nepericuloase.

Lista Europeană a deșeurilor cuprinde:

 • 20 categorii de deșeuri;
 • 839 coduri de deșeuri din care 405 sunt deșeuri periculoase.

Categorii de deșeuri

Deșeuri rezultate din activități industriale 01 -12

01. Deşeuri de la explorarea minieră şi a carierelor şi de la tratarea fizică şi chimică a mineralelor;
02. Deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit, de la prepararea şi procesarea alimentelor;
03. Deşeuri de la prelucrarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei, pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului;
04. Deşeuri din industriile pielăriei, blănăriei şi textilă;
05. Deşeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale şi tratarea pirolitică a cărbunilor;
06. Deşeuri din procese chimice anorganice;
07. Deşeuri din procese chimice organice;
08. Deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri şi emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor şi cernelurilor tipografice;
09. Deşeuri din industria fotografică;
10. Deşeuri din procesele termice;
11. Deşeuri de la tratarea chimică a suprafeţelor şi acoperirea metalelor şi a altor materiale; hidrometalurgie neferoasă;
12. Deşeuri de la modelarea, tratarea mecanică şi fizică a suprafeţelor metalelor şi a materialelor plastice.

Categorii speciale de deșeuri 13 – 16

13. Deşeuri uleioase şi deşeuri de combustibili lichizi (cu excepţia uleiurilor comestibile şi a celor din capitolele 05, 12 şi 19);
14. Deşeuri de solvenţi organici, agenţi de răcire şi carburanţi (cu excepţia 07 şi 08);
15. Deşeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în altă parte;
16. Deşeuri nespecificate în altă parte.

Deșeuri rezultate din alte activităţi  17 – 20

17. Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate);
18. Deşeuri din activităţi de ocrotire a sănătăţii umane sau din activităţi veterinare şi/sau cercetări conexe (cu excepţia deşeurilor de la prepararea hranei în bucătarii sau restaurante, care nu provin direct din activitatea de ocrotire a sănătăţii);
19. Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apă şi uz industrial;
20. Deşeuri municipale (deșeuri menajere şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii), inclusiv fracţiuni colectate separat.

Deșeurile care fac obiectul Proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sibiu” :

 • Deșeuri municipale;
 • Deșeuri de ambalaje.

Deșeurile municipale (menajere și asimilabile celor menajere) – categoria 20 se clasifică astfel:

 • 20 01 – Fracțiuni colectate separat (cu excepția 15 01 – ambalaje): hârtie și carton, sticlă, deșeuri biodegradabile de la bucătarii și cantine, îmbrăcăminte, textile, lemn, materiale plastice, metale, deșeuri periculoase menajere etc.;
 • 20 02 – Deșeurile din grădini și parcuri (incluzând deșeurile din cimitire);
 • 20 03 – Alte deșeuri municipale: deșeuri municipale amestecate, deșeuri din piețe, deșeuri stradale, deșeuri voluminoase etc. .

Deșeurile municipale care fac obiectul Proiectului sunt:

 • Deșeuri menajere;
 • Deșeuri asimilabile celor menajere;
 • Deșeuri din parcuri și grădini;
 • Deșeurile din piețe.

Responsabilitatea gestionării deșeurilor municipale care fac obiectul Proiectului revine autorităților administrației publice locale.

Deșeurile de ambalaje  – categoria 15 (15 01):

Deșeurile de ambalaje colectate separat nu sunt deșeuri municipale (fac parte din categoria 15 01 și nu din categoria 20 01).

Responsabilitatea gestionării deșeurilor de ambalaje este împărțită între:

 • Autoritățile administrației publice locale (colectarea separată de la populație și instituții și sortare);
 • Generatorii de ambalaje din comerț și industrie și producătorii, care au responsabilitatea valorificării în vederea atingerii țintelor.